Tractor.BG - Порталът за селскостопанска техника
technom1

Ири Трейд АД - ФИНАНСИРАНЕ

Изграждането на конкурентноспособно и ефективно селско стопанство е свързано с непрекъснато техническо и технологично обновяване на машинния парк, за което са необходими постоянни инвестиции. За това ние от Ири Трейд Ви подаваме ръка.

 

Като Ваш надежден и компетентен партньор ние от Ири Трейд, сме готови да ви помогнем в тази насока. Ние ще Ви препоръчаме правилния тип финансиране, създаден специално, за да отговаря на Вашите нужди.

 

1. Банков кредит

Благодарение на изградени трайни и коректни партньорски отношения с почти всички големи банки в страната можем да подпомогнем финансирането на новозакупени машини в частта обезпечение на кредита.

 

2.Финансов лизинг

Ири Трейд работи с голяма част от финансовите институции в страната. В стремежа си да предложим пълно обслужване сме разработили преференциални схеми на финансов лизинг съвместно с водещи лизингови компании. Договорили сме за вас:

   *   облекчени условия за кандидатстване

   *   одобрение до няколко работни дни след представяне на минимален набор от документи.

   *   контактувате само с един представител на Ири Трейд, на когото трябва да предоставите необходимите документи за кандидатстване и той се грижи за всичко вместо Вас за целия последващ процес до подписване на лизинговия договор.

Съобразявайки се с конкретните нужди и възможности на нашите клиенти, ние предлагаме:

   *   стандартни погасителни планове с анюитетни /равни/ вноски

   *   планове със сезонни вноски, при които заплащате само лихви и сами избирате периодите на плащане на главницата, в зависимост от вашите приходи

   *   изключително конкурентни лихвени проценти

   *   конкурентни тарифни ставки за застраховки

   *   минимална встъпителна вноска

   *   лизингов срок: до 60 месеца

   *   без такса при предсрочно погасяване.

 

3.Финансиране по европейски програми 

Готови сме да подпомогнем реализацията на проект по Програма за развитие на селските райони, като Ви консултираме и съдействаме при избора на техника и подходящ експерт за изготвяне на проекта.

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на „ИРИ ТРЕЙД” АД, ЕИК 131153438

 ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ

 

I. Предмет

1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „ИРИ ТРЕЙД” АД (наричано за краткост по-нататък „ИРИ ТРЕЙД”) и КЛИЕНТА при покупко-продажба на резервни части и консумативи (наричани за краткост по-нататък „ЧАСТИТЕ”) .

ІІ. Приемане на заявки и сключване на договора

 2. КЛИЕНТЪТ представя на ИРИ ТРЕЙД заявка за вида и количеството ЧАСТИ, които желае да закупи. Заявката се подава в търговски обект на ИРИ ТРЕЙД или по имейл _________, факс __________ или телефон _____________.

3. ИРИ ТРЕЙД не отговаря за изпълнението на неправилни и неясни Заявки на КЛИЕНТА.

4. С подаването на Заявката КЛИЕНТЪТ заявява, че е запознат и приема настоящите Общи условия.  

5. Договорът за покупко-продажба се счита за сключен при условие, че ИРИ ТРЕЙД изрично е приело конкретната заявка чрез изпращане на потвърждение за приемане и/или издаването на про-форма фактура/фактура на КЛИЕНТА. Всяка промяна във вече приета заявката, подлежи на ново приемане от ИРИ ТРЕЙД.  В случай че КЛИЕНТЪТ не възрази незабавно в писмена форма, се приема че потвърждава договора и се задължава да плати посочената във про-форма фактурата/фактурата цена. 

6. ИРИ ТРЕЙД има право да откаже, частично или изцяло, изпълнението или да измени условията на заявката при промени, дължащи се на производителя или доставчика. В тези случаи ИРИ ТРЕЙД уведомява своевременно КЛИЕНТА, който има право да откаже или измени заявката в частта, за която се отнася промяната.

ІІІ. Цена и начин на плащане

7. Клиентът дължи заплащане цената на поръчаните ЧАСТИ по всяка отделна про-форма фактура/фактура не по-късно от 30 дни от издаването й, освен ако в нея изрично не е посочен друг падеж на плащане.  

8. Плащането се извършва в брой или по банковата сметка на ИРИ ТРЕЙД посочена във фактурата.

9. В отделни случаи ИРИ ТРЕЙД може да поиска авансово плащане до 50% от стойността на поръчката преди началото на нейното изпълнение.  

10. КЛИЕНТЪТ дължи и възстановяване на направените разноски във връзка с транспорта и доставката на ЧАСТИТЕ най-късно при получаването им.    

 11. При забава за плащане в уговорените срокове, КЛИЕНТЪТ дължи на ИРИ ТРЕЙД неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет десети процента) върху размера на неплатената сума за всеки ден просрочие.

12. Последователността за погасяване на паричните задължения на КЛИЕНТА е както следва:  неустойки, лихви за забава, разноски, главница.  При наличие на няколко неплатени задължения на КЛИЕНТА се погасява първо най-старото задължение.   

13. КЛИЕНТЪТ, при никакви обстоятелства, няма право да упражнява право на задържане върху ЧАСТИТЕ и/или на задържане на плащане, дори и в случаите на възражение по изпълнението на договора. 

14. До заплащане пълната цена на ЧАСТИТЕ собствеността върху тях остава на ИРИ ТРЕЙД. 

15. При забавяне плащането на ЧАСТИТЕ ИРИ ТРЕЙД има право да иска връщането на доставените ЧАСТИ обратно като разходите свързани с това са за сметка КЛИЕНТА.

ІV. Доставка и изпълнение.

16. За доставки на ЧАСТИ чрез изпращането им по куриер, поща или със спедиция ИРИ ТРЕЙД издава опаковъчен лист /стокова разписка/ или приемо-предвателен протокол и данъчна фактура, които придружават пратката, и които се разписват от КЛИЕНТА при получаването й. С подписа си върху опаковъчния лист /стоковата разписка/ или приемо-предавателния протокол, или фактурата КЛИЕНТЪТ удостоверява съответствието на получените ЧАСТИ с поръчаните по Заявката. При продажба в търговски обект на ИРИ ТРЕЙД за удостоверяване точното изпълнение на заявката е достатъчен подписа на КЛИЕНТА върху данъчната фактура или стоковата разписка.  

17. Когато Заявката се състои от няколко ЧАСТИ се допуска изпълнение на части. Съответно неизпълнението или неточното изпълнение за някоя от ЧАСТИТЕ не пречи на изпълнението на доставката на останалите ЧАСТИ и за тях КЛИЕНТЪТ дължи уговорената цена.

18. При несъответствие между Заявката и доставените ЧАСТИ КЛИЕНТЪТ трябва да уведоми незабавно ИРИ ТРЕЙД.

19. Сроковете за доставка на ЧАСТИТЕ са ориентировъчни и зависят от техния производител или доставчик.   

20. При забавяне доставката на ЧАСТИТЕ над посочения срок, КУПУВАЧЪТ може да се откаже от договора за съответната ЧАСТ само след изтичане на допълнителен подходящ срок, не по-кратък от 15 работни дни.

21. ИРИ ТРЕЙД не отговаря за забавени или неизпълнени доставки, когато закъснението, съответно  неизпълнението не е по негова вина.  

 V. Гаранция и отговорност.

22. Гаранцията на ИРИ ТРЕЙД за ЧАСТИТЕ  на производителя Deutz-Fahr е 6 (шест) месеца от датата на доставката им, но не повече от 24 месеца от датата им на производство.  За всички останали случаи КЛИЕНТЪТ ползва  гаранцията предоставена от производителя, доколкото е предвидена такава.  

 23. Гаранционната отговорност на ИРИ ТРЕЙД се изразява в ремонт или смяна на дефектиралата ЧАСТ за сметка на ИРИ ТРЕЙД. Разноските за транспорт остават за КУПУВАЧА.

24. Отговорността на ИРИ ТРЕЙД за изпълнението на договора е ограничена до стойността на поръчаното и не включва пропуснати ползи и/или претърпени вреди. Ограничението на отговорността не се прилага в случаите на умисъл и груба небрежност.

25.  Гаранцията отпада в случай на неправилен транспорт, съхранени или експлоатация на ЧАСТИТЕ;  нарушаване изискване и/или препоръка на производителя,  извършени ремонтни работи или друга намеса от неоторизирани и/или некомпетентни лица.

26. Сменените дефектирали резервни части стават собственост на ИРИ ТРЕЙД.

 VІ. Други условия

 27. Всички уведомления между ИРИ ТРЕЙД и КЛИЕНТА ще се смятат за надлежно връчени, ако са изпратени чрез поща, куриер, факс или електронна поща, а в определени случаи съгласно настоящите Общи условия - и по телефон, на адресите и данните за контакт, посочени в конкретната Заявка.  

27.1 СТРАНИТЕ по-нататък се съгласяват, че могат да разменят електронни изявления по смисъла на ЗЕДЕП. Адресатът на изявлението е длъжен да отговори в 3-дневен срок от изпращането.

27.2 За целите на уговореното в предходната т. 27.1 страните посочват със Заявката или с друг документ адреси за отправяне на електронни изявления от свое име.

27.3 СТРАНИТЕ уговарят, че поставените от тях или представляващите ги лица електронни подписи имат силата на саморъчен подпис.

27.4 СТРАНИТЕ не могат да оспорват авторството на съдържанието на електронни изявления разменени на посочените  електронни пощи. 

27.5  Независимо от уговореното в предходните т.27.1 -27.4 не се допуска изменение на настоящите Общи условия чрез размяна на електронни съобщения. 

27.6 Всяка от страните е длъжна да уведоми в писмена форма, не по-късно от 3 дни другата страна за настъпила промяна в посочените данни за контакт, в противен случай изпратените известия ще се считат за надлежно връчени и ще породят правните последици, свързани с получаването.

28. Всички спорове между страните за конкретна възложена поръчка и за настоящите Общи условия  ще се решават чрез преговори. При непостигане на съгласие същите се отнасят за разрешаване пред компетентния съд в гр.София.

29. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство. Ако някое от условията е недействително, това няма да влече недействителност на останалите условия или на настоящите Общи условия в цялост, като в този случай съответната недействителна клауза се заменя по право от приложимата императивна норма на действащото българско законодателство.

ИРИ ТРЕЙД запазва правото си да променя настоящите Общи условия.

ИРИ ТРЕЙД публикува действащите Общи условия за извършване на ремонт на земеделска техника на електронната си страница с адрес www.iritrade.com. Копие от същите Общи условия могат да бъдат открити във всяка от сервизните бази на ИРИ ТРЕЙД.

Настоящите Общи условия са утвърдени и приети от Съвета на директорите на  “ИРИ ТРЕЙД” АД и са в сила от 01.09.2015 г.